آموزشی

راهنمای نسخه harvest moon animal parade

0zdszs e1674429186488 آموزشی

۸مرحله بدین صورت است

۱:پیدا کردن فرشته

۲:زدن زنگوله قرمز

۳:زدن زنگوله زرد

۴:زدن زنگوله ابی

۵:زدن زنگوله سبز

۶:زدن زنگوله بنفش

۷:قهرمان شدن در کشاورزی یا دامداری یا ماهیگیری یا کار در معدن

۸:پیدا کردن harvast king اما قبل از همه اینها شما باید پلی را که خراب شده است تعمیر کنید وقتی به طرف بالایه خونه ی خود میروید پل چوبی است که خراب شده است با پسر که اونجاس حرف بزنید او به شما میگویید من به تجهیزاتم برای تعمیر پل نیاز دارم برای بدست اوردن تحهیزات اون شما ابتدا باید با تمام روستاییان اشنا شده و پیش شهردار در تالار شهر بروید او تجهیزات پسر را به شما داده وقتی تحهیزات پسر را به خودش داده اید اون میگوید که من گرسنه هستم از شما شیر و توت فرنگی میخواهد باید خریده و به اون بدهید و فردایش پل تعمیر میشود

مرحله ۱:

وقتی به ان طرف پل رفتید نجاری و فروشگاه و طلا فروشی و اهنگری و معدن را مشاهده میکنید ولی یک جنگل است که حیوانات مانع عبور شما میشوند برای رفتن به جنگل شما احتیاج به سوت دارید برای گرفته سوت ابتدا پیش نجار رفته و با اون سخن بگویید نجار به شما سگ تربین یافته اش را نشان میدهد و به شما میگوید برای بدست اوردن سوت به فروشگاه بروید وقتی با زن داخل فروشگاه حرف زدید او به شما میگوید به طلافروشی بروید وقتی با پسری که در طلا فروشی است حرف زدید به شما میگوید به اهنگری بروید وقتی با اهنگر حرف زدید به شما میگوید پیش پسرم در طبقه ۱۰معدن برو و سوت رو بگیر بعد از گرفتن سوت میتوانید به جنگل رفته و فرشته و درخت را ببینید

مرحله۲:

وقتی با فرشته حرف زدید به پیش اهنگر بیایید و با اون حرف بزنید وقتی بیرون می ایید و به طرف خانه نجار میروید boو دختر کوچک نجار در حال بازی کردن هستند که ناگهان شما زنگوله قرمز را میبینید وقتی میروید ان را برداری دختر نجار ان را به دودکش اهنگری شوت میکند وقتی که پیش اهنگر میروید او میگوید ۴نوع سنگ معدن:iron ore,copper ore,silver ore,gold oreوقتی این جهار نوع سنگ معدن را به اهنگر دادید اون زنگوله را بیرون اورده و بعد از ان به طبقه ۱۰معدن رفته ووزنگولرو در حای خود گذاشته و زنگ را به صدا در اوردی البته فراموش نشه نباید هوا تاریک باشد یعنی شب نروید هنگان روز بروید

مرحله۳:

وقتی به طرف ساحل میروید زنگوله زرد یا در کنار ساحل میدا میکنید اما اون گریه میکنید چون قدرت خود را از دست داده است به میش فرشته رفته او به شنا میگوید که از ساعت ۲۰ اای ۲۴ شب باید برایش ستاره سب جمع کنی و شما باید از ساعا ۲۰ الی ۲۴ شکل های ادمی که بر روی زمین دهکده است رفته و aرا بزنید بعد از جمع کردن هر ۳ موررد به maribaبذر فروشه بروید او به شما ماموریت میدهد که شما باید

بهار:۱۰تا کلم خوب

تابستان :۱۰تا گوجه خوب

پاییز:۱۰تا جغندر خوب

زمستات :۱۰تا گندم سیاه خوب

البته فقط یکی از ان هارا جمع کرده و بدهید کافی است و نیازی نیست هر ۳تارا جمع کنید بعد از دادن یکی از انها مانوریت پایان یافته و در کوچکی که در مزرعه انها است باز شده است و میتواتید زنگوله زرد را بر حای خود قرار داده  زنگ را به صدا در اورید البته لازم به ذکر است بعد از زدن زنگوله شخصیت های جدیدی به بازی اضافه میشود

مرحله۴:

زنگوله ابی وقتی که به سیلو میروید سلو واقع در سمت چپ ماهی فروشی  ان طرف پل چوبی کوچک قرار دارد وقتی وارد سیلو میشوید با پسر کوچکی که در انجا است حرف زده و او به شما یک کلید خواهد داد با ان کلید در کتار کلینیک یک در کوچک است که در اوایل بازی بسته است انجارا باز کرده زنگوله ابی رویه قال خود قرار دارد ونیازی نیست دنبال قالبش بگردید با اون صحبت کنید سپس پیش فرشته بروید و با اون صحبت کنید بعد از اینکه با فرشته صحبت کردید به پیش پسره امده اون نقاشی رویه دیوار را کامل کرده شما به سه جیز نیاز داری

تخم اردک

مروارید که میتوانید از معدنی که زنگوله ابی انجاس بدست اورید

۵ماهی از یک نوع

بعد از اماده کردن این ۳تا جیز رفته و با پسره حرف زده و گزینه اول یعنی شروع را بزنید بعدش تخم اردک را پشت مون خانه شهردار مروارید را کنار مسافرخانه بر روی منجنیق کوچک و ۵تا ماهیرو بالا خونه ناهی فروشی داخل حوضچه قرار دهید و با پسره حرف بزنید و starرا بزنید و بعدش بروید و زنگوله ابیرو به صدا در اوردید

مرحله۵:حتما در حین بازی حنگل سحر امیز را دیده اید که درش قفل است بعد از زنگوله زدر به انجا رفته مردی که در گاوداری است انحا است و به شما میگوید برودید و کلید را از نجار بگیرید وقتی به حنگل رفتید وقتی تا اخر میروید میرسید به مرداب در مرداب خانه ای است وقتی وارد میشوید غورباغه ای را میبینید بعد از حرف زدن با او به پیش جادوگر داخل خانه اش بروید اون به شما یک ماموریت میده شما باید ۳چیز را برایش ببرین

کره عالی یعنیperfekt

زرد ارد شده خوبgood

و گلی که در حزیره یافت میشود بعد از زنگوله ابی به حزیره میروید که دختر انها با پدرش دعوا میکند و با شما به کشتی می اید شما برای بدست اودن گل به پیش دختر انها در بار رفته و نامه اورا برای پدر و مادش ببرید که در حزیره هستند بعد از دادن نامه او پدر انها گل را به شما میدهد

با دادن ان ۳چیز جادوگر غوراغه را تبدیل به ادم میکند و شما زنگوله سبز را از ان غورباغه که ادم شه بگیرید و به بالای خانه ی کنار گاوداری و زنگوله سبز را در قالب خودش قرار داده و زنگش را بزنید

مرحله۶:شما باید ساعت ۲بامداد به کلیسا رفته و به در چپ کلیسا رفته و با زنگوله بنفش حرف بزنید بعدش پیش فرشته اومده و باهاش حرف بزنید فرشته میگوید شما باید با مردم دوست شوید شما باید با همه ی مردم ۳قلبه شوید بعده اینکه ۳قلبه شدن با مردم حرف زده و ارزویه ان ۱۰نفر را بپرسید بعد به اتاق سمت راست رفته بر روی نقاشی aرا بزنید و با سبز کردن گل های کنار ان ۱۰نفر نقاشی پر رنگ تر میشود بعدش که زنگوله بنفشو زدید

مرحله۷:وقتی بعد از زدن هر ۵ زنگوله وقتی پیش فرشته میروید میبیند درخت درحال خشک شدن است و شما باید عنوان قهرمان را بوست اوردی شما  باید عنوات قهرمانی در یکی از شغل های کشاورزی و دانداریو ماهیگیری و کار درمعدن را بدست اورید برای بدست اوردن عنوان قهرمان در کشاورزی شما در یک فصل یعنی ۲۸روز ۱۰۰هزار پول در بیاورید پیشنهاد میکنم در بهار توت فرنگی در تابستان چای در پاییز گل ابی blou mis flowerو در زمستان گل

برای قهرماتی در دامداری در گاورداری سطح ۳ میتوانید ۸عدد گاو و در مرغداری سطح ۳ ۸مرغ و ۴کرم ابریشم به هنراه دستگاه مایونز قهرمان شوید برای قهرمانی در معدن سنگ های معدن را به طلافروشی به طلا تبدیل کرره و بفروشید

برای قرمانی در ماهیگیری ماهی ارزون در بهار خریده و با چاقو تن ماهی بسازید

مرحله ۸:برایدیدن ان بعد از اینکه قهرمان شدید معدن را به طزف بالا رفته تا ۴۵وقتی میروید کوتوله ها و فرشته انجاس harvast king امده و درخت را اهیا میکند شما میتوانید با فرشته ها نیز ازدواج کنید

 

 

تو ضیحات بقیه نکات بازی که خیلی بدرد بخور است در ۲۲هر ماه سیرک می اید وقتی با مرده سیرک دار خرف بزنید به شما میگویید سه تا حیوانناتم زرافه و فیل و سگ ابی ام گم شده زرافه پشت سلو با زد سیلو بیرون می اید و از شما good herb fiahمیخواهد

فیل در ورودی جنگل سر امیر سوت بزیند بیرون و از شما breadمیخواد و سگ ابی از شما velgetapizzaمیخواهد

دستور غذا ها در کتابخانه ۳ است

 

در اول بازی به گاوداری رفته و یک گاو رایگان بگیرید

 

برای ازدواج باید رقیب خود را شکست دهید که رقابت وقتی شروع نیشود که دختری که دوست داری ۱۰قلبه است  میتواتید جنسیت بچه را نیز مشخص کنید و رنگ مو و چشم بچه به زنتان بستدگی دارد و بچه هایتان به شما نیز کمک میکنند

شهردار نیز زمین های زراعی میفروشد البته با قیمت بسیار بالا

شما نیتوانید انواع لباس هارا  از لباس فروشی بخرید تلفن ؛یخجال؛سوفاژ؛از فروشگاه بخرید

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *